Skip Navigation LinksEuropean Studies (B.A)

Avrupa Birliği İlişkileri Lisans Programı * (B.A.)

Derece
B.A.
Süre (Yıl)
4
Eğitim Dili
İngilizce

Ders Programı

Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS
Dönem 1
INTL101 Küresel Siyasete Giriş
Bu ders çağdaş küresel siyasetin bir dizi tartışmalı konularını ele almaktadır. Öğrenciler bu tartışmalı konular hakkında bilgi toplamaya ve düşünmeye yönelirken ayni zamanda fikir aliş-verişi ve tartışmayı olanaklı kılan bir ders ortamında kendi kişisel fikirlerini ileri sürmeye teşvik edilmektedir.
1 3 3 1 -
ECON101 Ekonomiye Giriş - I
Temel mikroekonomi; Ekonomik problemler; Arz ve talep; Esneklik; Tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizleri; Kar maksimizasyonu teorisi; Piyasa analizi; Rekabete dayalı olan ve rekabete dayalı olmayan piyasalarda fiyatlandırma.
1 3 3 1 -
MGMT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş - I
Bilgi teknolojilerine giriş. Bu teknolojilerin işletme, ekonomi, ve toplum için önemi. Bilgisayarın temel çalışma prensipleri, donanım, yazılım, merkez işlem ünitesi, girdi ve çıktı, hafıza, ağlar, ve internet. Temel kişisel bilgisayar, Windows, ve MS Office becerileri, ve orta-seviye Word ve PowerPoint becerileri.
1 3 3 1 1
ENGL191 İngilizce'de İletişim - I
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 3 1 -
ENGL181 Akademik İngilizce - I
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 5 1 1
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 2 - -
TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 1 2 2 - -
Dönem 2
POLS104 Siyaset Bilimine Giriş
Bu ders hem çeşitli siyasal kurumlar hem de halkın en güclü kurum olarak devleti etkileme yolları üzerinde odaklaşmaktadır. Ders, bunun yanında aşağıdaki konuları incelemektedir: bilim; siyaset; güç; otorite; ulus; anayasa; siyasal sistem; demokratik ve otoriter devletler; devletin kurumları (örneğin parlamento, bakanlar kurulu, devlet başkanı, yüksek mahkeme) ve işlevleri (yasama, yürütme, yargı); kuvvetler ayrılığı; güç paylaşımı; başkanlı sistemi ve parlamenter sistemler; uniter ve federal sistemler; sivil toplum; siyasal katılma.
2 3 3 - -
ECON102 Ekonomiye Giriş - II
Temel makroekonimi; Ulusal gelirin belirlenmesi; Devletin rolü; Bankacılık sitemi; Enflasyon; İşsizlik ve gelişme problemleri.
2 3 3 1 1
MGMT172 Bilgi Teknolojilerine Giriş - II
Bilgi teknolojilerinin işletme uygulamalarına ve bunlarla ilgili konulara giriş. Elektronik ticaret, bilgisayar güvenliği ve mahremiyeti, veritabanı yönetim sistemleri, programlama dilleri, sistem analiz ve tasarımı, ve uzman sistemler. Orta-seviye Windows ve MS Office becerileri, ve ileri-seviye Excel becerileri.
2 3 3 1 1
ENGL192 İngilizce'de İletişim - II
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 3 - 1
ENGL182 Akademik İngilizce - II
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 5 1 -
Dönem 3
INTL201 Uluslararası İlişkiler 3 3 3 1 1
AE01 Alan Seçmeli Dersi - I
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR205 - Avrupa Siyasi Tarihi - I
3 3 3 - -
INTL205 Hukuka Giriş 3 3 3 - 1
EURO201 Avrupa Siyasi Tarihi - I 3 3 3 - 1
MATH105 Sanat ve Sosyal Bilimler için Matematik
Kartezyen koordinat sistemi. Doğrusal denklemler ve doğrusal denklem sistemleri, İkinci derece denklemler, fonksiyonlar. Matris ve determinantlar. Cramer kuralı ile doğrusal denklem sistem çözümü. Ekonomi ve muhasebeden seçme uygulamalar. Küme kuramı, sayma kuramı, diskre olasılık. Betimsel istatistik.
3 3 3 1 1
Dönem 4
INTL210 Uluslararası Örgütler 4 3 3 - 1
AE02 Alan Seçmeli Dersi - II
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR205 - Avrupa Siyasi Tarihi - I
4 3 3 - -
EURO202 Avrupa Siyasi Tarihi - II 4 3 3 - 1
STAT201 İstatistik - I
İstatistiğin içeriği; İstatistiki veri çeşitleri; Sıklık dağılımı, önemi, tabloların hazırlanması ve grafiksel çizimler; Tanımlayıcı ve tümevarımlı istatistik; Merkezi eğilim ölçümleri ve dağılımları; Olasılıkla ilgili kavramlar ve kurallar; örnekleme ve dağılımları; öngörü hesapları.
4 3 3 1 -
EURO204 Avrupa Entegrasyonu 4 3 3 - 1
Dönem 5
EURO301 Avrupa Birliği Siyaseti 5 3 3 - -
SOCI212 Toplumbilim
Bu dersin amacı öğrencilere bir sosyal bilim branşı olarak sosyoloji alanı ile ilgili temel bir anlayış ve kavrayış sağlamaktır. Bu derste sosyolojinin temel kavramları üzerinde önemle durulmakta, ayrıca aile, din, eğitim, bilim ve teknoloji, iktisat ve siyasal kurumlar gibi toplumsal yapılar hakkında bilgi sunulmaktadır. Ders, bilimin ve bilimsel araştırma yönteminin analizi ile başlamaktadır. Kültür, kişilik, kişisel gelişim, rol ve statü, toplumsal düzen ve kontrol, toplumsal sınıflar da ayrıca analiz edilmektedir. Ders, sosyo-kültürel değişim süreçleri ve teorilerinin tartışılmasıyla son bulmaktadır.
5 3 3 - -
ECON372 Avrupa Birliği Ekonomisi
Derste öncelikle Avrupa Topluluğunu'nun oluşumundan itibaren geçirdiği evreleri irdelemekte ve günümüzde AB'de yürütülmekte olan tüm ortak politikalar, fonlar ve mekanizmalar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Dersin ilk bölümünde AB'nin kuruluş felsefesi, kuruluş antlaşmaları, karar alma mekanizmaları ve birliğin kurumları anlatılmaktadır. Daha sonraki bölümlerde ise AB ekonomisinin ortak pazar, birlik bütçesi, tarım, sanayi, çevre politikaları, bölgesel politikalar, rekabet politikaları ve ortak para birimi anlatılmaktadır. Son bölümde üse AB'nin geçirdiği genişlemeler incelenmekte ve birliğe üyelik için yapılması gerekenler özellikle aday ülkeler perspektifinden tartışılmaktadır
5 3 3 - -
MGMT101 İşletmeye Giriş - I
İş ve ekonomi sisteminin nitelik ve özellikleri. İşletmelerin küreselleşmedeki yeri. İşletmelerin etik ve sorumlu davranmaları. Girişimcilik ve küçük işletmeler. İşletmelerin yönetimi. İşletmelerin örgütlenmesi.
5 3 3 - -
MGMT211 İşletmelerde İletişim
Örgüt içi, paydaşlarla ve kültürlerarası iletişim.Etkili iletişim teknikleri:iletişim teknolojisinin kullanımı, ticari yazışmalar, şirket içi yazışmalar, raporlar, özgeçmiş yazımı, sunumlar ve iş görüşmesi esnasında davranışlar.Dinleme becerisi ve vücut dili kullanımı.
5 3 3 - -
Dönem 6
EURO302 Karşılaştırmalı Siyaset : Avrupa 6 3 3 - -
FINA302 Para ve Bankacılık
Bu ders paranın tanımı ve finansal system, para ve ödemeler sistemi, finansal sistemin incelenmesi, faiz ve getiri oranları, portföy dağılım teorisi, piyasa faiz oranlarının belirlenmesi, risk ve faiz oranlarının yapısı, bilgi ve finansal piyasalarda etkinlik içermektedir.
6 3 3 - -
AE03 Alan Seçmeli Dersi - III
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR205 - Avrupa Siyasi Tarihi - I
6 3 3 - -
EURO304 Avrupa - Akdeniz Boyutu 6 3 3 - -
UE-AH01
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR407 - Avrupa Birliği Politikaları
6 3 3 - -
Dönem 7
INTL310 Kalkınma Politikaları 7 3 3 - -
INTL401 Uluslararası Hukuk 7 3 3 - -
AE04 Alan Seçmeli Dersi - IV
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR205 - Avrupa Siyasi Tarihi - I
7 3 3 - -
AE05 Alan Seçmeli Dersi - V
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR205 - Avrupa Siyasi Tarihi - I
7 3 3 - -
UE-NP Üniversite Geneli Seçmeli Ders - Tabii ve Fiziksel İlimler
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR407 - Avrupa Birliği Politikaları
7 3 3 - -
Dönem 8
POLS316 Yerel Yönetim ve Kentsel Siyaset 8 3 3 - -
EURO402 AB`de Yöresel Hükümet ve Kamu Yönetimi 8 3 3 - -
EURO404 Avrupa Birliği Hukuğu 8 3 3 - -
AE06 Alan Seçmeli Dersi - VI
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR205 - Avrupa Siyasi Tarihi - I
8 3 3 - -
AE07 Alan Seçmeli Ders - VII
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR205 - Avrupa Siyasi Tarihi - I
8 3 3 - -
UE-AH02
Bu dönem açılan seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir. Seçmeli derslerin tam listesi için lütfen bölüm web sitesini kontrol ediniz.
  • PSIR407 - Avrupa Birliği Politikaları
8 3 3 - -