Uluslararası İlişkiler Lisans Programı (B.A)

Derece: B.A.
Süre (Yıl): 4
Dil: İngilizce

Uluslararası İlişkiler Lisans Programı, öğrencilerine, hızla değişen dünyamızdaki olguları anlama ve onları etkileme yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu program, öğrencileri hem kendilerine hem de toplumlarına katkı sağlayabilecekleri bilgi birikimi ve kabiliyetlerle donatmak üzere dizayn edilmiştir. Bölümümüz özgün araştırma ve yayınlarla, uluslararası akademik ortama katkı yapma çabası içerisindedir.

Genel Bilgi

Programın ilk yılında fakültenin diğer programları ile ortak program yürütülmekte olup daha çok teorik bilgiye ağırlık verilmektedir. Genelde dönem içinde ödevler, bir ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır. İkinci sınıfta teorik bilgi yanında projeler yapılmaktadır. Her ülke vatandaşı öğrencinin katılması özendirilen gruplarda öğrenciler farklı kültürlerin bakış açıları ile zenginleştirilmiş, yabancı dilin etkin kullanıldığı projelerde yer alarak dünya ile rekabet etmeye hazırlanmaktadırlar.

Eğitim / Öğrenim

Dünya Siyaseti üzerine kuramsal ve uygulamalı düşünme yetisi kazandırmaktadır. Program; Uluslararası İlişkiler Kuramı, Uluslararası Siyasal Ekonomi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Güvenlik, Dış Siyaset Analizi ve Alan Çalışmaları gibi geniş bir spektrumda sunulan derslerden oluşmaktadır. Küresel siyaset üzerinde yapılan çağdaş tartışmaların yaygın temalarını oluşturan küreselleşme, uluslar üstü bütünleşmeler ve ayrışmalar üzerinde durulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, Avrupa Birliği ve Orta Doğu konularında çok sayıda seçmeli ders alabilme olanakları vardır. Öğrencilerimiz, bünyemizde bulunan çeşitli merkezler vasıtasıyla, çeşitli uluslararası bilim insanlarıyla etkileşim içerisine girebilmekte ve konferanslara katılabilmektedirler.

Olanaklar

Uluslararası İlişkiler Programı, uluslararası düzeyde değer bulan Lisans ve Yüksek Lisans dereceleri sunmaktadır.

• Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin kurmuş olduğu Uluslararası İlişkiler Kulübü, akademik personel ile öğrenciler arasında güçlü bir bağ niteliği taşımaktadır. Kulüp, aynı zamanda konferans, panel, seminer gibi sosyal ve bilimsel aktiviteler organize etmektedir.

• Bölümümüz, başarılı öğrencilere burs imkanları sağlamaktadır.

• Bölümümüzün elektronik web adresi http://ir.emu.edu. tr olup öğrencilere bölüm ve dersler hakkında gerekli bilgiyi verebilmek için tasarlanmıştır.

Programın ilk yıllarında, Sosyoloji, İktisat ve Beşeri Bilimler gibi alanlardan seçilmiş derslerin okutulduğu bir genel eğitim programı takip edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde alınan alan dersleri ise bu temeller üzerine kurulmakta ve öğrencilere sunulmaktadır.

Kariyer Olanakları

Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunları için, hem kamu hem de özel sektörde, çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Türkiye ve KKTC Dışişleri teşkilatlarında, kariyerlerini diplomat olarak sürdüren başarılı mezunlarımız bulunmaktadır. Bunların dışında, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Arnavutluk Adalet Bakanı Aldo Bumci ve KKTC Yüksek Adalet Mahkemesi Üyesi Gönül Erönen bölümümüzden mezun olmuşlardır. Dışişleri bakanlıklarının yanı sıra, birçok kamu kuruluşu, özel sektörde ise medya, iletişim ve bankacılık dalları başta olmak üzere uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarında mezunlarımız için pek çok iş imkanı mevcuttur.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: ir@emu.edu.tr
Web: http://ir.emu.edu.tr

Derece: B.A.
Süre (Yıl): 4
Dil: İngilizce
Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS

Dönem 1

PSIR101 Küresel Siyasete Giriş 1 3 3 - 1 6
Bu ders çağdaş küresel siyasetin bir dizi tartışmalı konularını ele almaktadır. Öğrenciler bu tartışmalı konular hakkında bilgi toplamaya ve düşünmeye yönelirken aynı zamanda fikir alış-verişi ve tartışmayı olanaklı kılan bir ders ortamında kendi kişisel fikirlerini ileri sürmeye teşvik edilmektedir
ECON101 Ekonomiye Giriş - I 1 3 3 1 - 7
Temel mikroekonomi; Ekonomik problemler; Arz ve talep; Esneklik; Tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizleri; Kar maksimizasyonu teorisi; Piyasa analizi; Rekabete dayalı olan ve rekabete dayalı olmayan piyasalarda fiyatlandırma.
MGMT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş - I 1 3 3 1 1 5
Bilgi teknolojilerine giriş. Bu teknolojilerin işletme, ekonomi, ve toplum için önemi. Bilgisayarın temel çalışma prensipleri, donanım, yazılım, merkez işlem ünitesi, girdi ve çıktı, hafıza, ağlar, ve internet. Temel kişisel bilgisayar, Windows, ve MS Office becerileri, ve orta-seviye Word ve PowerPoint becerileri.
MATH105 Sanat ve Sosyal Bilimler için Matematik 1 3 3 1 1 6
Kartezyen koordinat sistemi. Doğrusal denklemler ve doğrusal denklem sistemleri, İkinci derece denklemler, fonksiyonlar. Matris ve determinantlar. Cramer kuralı ile doğrusal denklem sistem çözümü. Ekonomi ve muhasebeden seçme uygulamalar. Küme kuramı, sayma kuramı, diskre olasılık. Betimsel istatistik.
ENGL181 Akademik İngilizce - I 1 3 5 1 1 4
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
ENGL191 İngilizce'de İletişim - I 1 3 3 1 - 4
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 2 - - 2
TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 1 2 2 - - 2

Dönem 2

PSIR104 Siyaset Bilimine Giriş 2 3 3 - 1 6
Bu ders öğrencilerin bilim alanıyla ilgili temel bilgileri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ders, başta siyasal faaliyetin kapsamı ve tanımı, siyasete ilişkin yaklaşımlar, siyasal rejimler, siyasal ideolojiler, demokrasi, devlet, parti sistemleri, yürütme, yasama, yargı ve anayasa olmak üzere siyaset biliminin başlıca konularını ele almaktadır.
PSIR120 Hukuka Giriş 2 3 3 - - 7
Hukukun tanımı ve amaçları giriş olarak sunulmaktadır. Hukukun kaynakları ve dalları da işlenen konular arasındadır. Anayasa ve idare hukuku gibi bazı dallar daha detaylı olarak ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalar incelenerek ele alınmaktadır.
ECON102 Ekonomiye Giriş - II 2 3 3 1 1 7
Temel makroekonimi; Ulusal gelirin belirlenmesi; Devletin rolü; Bankacılık sitemi; Enflasyon; İşsizlik ve gelişme problemleri.
PSIR172 Siyaset Bilimi&Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Beceriler 2 3 3 - - 6
Bu ders, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencilerin üniversite düzeyinde araştırma ve yazma, kamuya yönelik konuşma, takım çalışması ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Bu amaçlara ulaşmak için ve öğrencilerin derslerin nasıl değerlendirildiğini anlaması için uygun ve mevcut kaynaklar öğrencilere tanıtılacaktır. Böylelikle, mezun olacak öğrenciler akademik ortam sonrası yaşam için hazır olacak ve aktarılabilir becerilere ve değerlere sahip olmaları sağlanacaktır.
ENGL182 Akademik İngilizce - II 2 3 5 1 - 4
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerinde (CEFR) belirtildiği gibi ENGL182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
ENGL192 İngilizce'de İletişim - II 2 3 3 - 1 4
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Dönem 3

PSIR201 Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Uygulamaları 3 3 3 1 1 6
Bu ders öğrencilere çağdaş uluslararası ilişkilerin esaslarını öğretmeyi ve uluslararası sistem ve dünya siyaseti hakkındaki başlıca düşünce akımlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlar. Bunların yanı sıra, öğrenciler egemenlik, güç dengesi, ve hegemonya gibi uluslararası ilişkiler disiplininin önemli kavramlarını ve çeşitli alanlarını da incelemektedir
PSIR203 Siyaset ve Toplum 3 3 3 - - 6
Bu ders esas olarak siyaset ve toplum arasındaki etkileşim üzerinde odaklaşmakta ve toplum ve toplumsal faktörlerin siyaset ve siyasal kurumlar üzerindeki etkilerini incelemek suretiyle güç’ün toplumsal tabanını ele almaktadır. Ders, büyük oranda, ulus ve devlet, kurumlar, siyasal kültür, temsil ve seçimler, çıkar grupları, kitle iletişim araçları ve ekonomik örgütlenme gibi siyaset sosyolojisinin temel kavramları üzerinde odaklaşmaktadır.
PSIR205 Avrupa Siyasi Tarihi - I 3 3 3 - - 6
STAT201 İstatistik - I 3 3 3 1 - 6
İstatistiğin içeriği; İstatistiki veri çeşitleri; Sıklık dağılımı, önemi, tabloların hazırlanması ve grafiksel çizimler; Tanımlayıcı ve tümevarımlı istatistik; Merkezi eğilim ölçümleri ve dağılımları; Olasılıkla ilgili kavramlar ve kurallar; örnekleme ve dağılımları; öngörü hesapları.
MGMT211 İşletmelerde İletişim 3 3 3 - - 6
Örgüt içi, paydaşlarla ve kültürlerarası iletişim.Etkili iletişim teknikleri:iletişim teknolojisinin kullanımı, ticari yazışmalar, şirket içi yazışmalar, raporlar, özgeçmiş yazımı, sunumlar ve iş görüşmesi esnasında davranışlar.Dinleme becerisi ve vücut dili kullanımı.

Dönem 4

PSIR206 Avrupa Siyasi Tarihi - II 4 3 3 - - 6
PSIR210 Uluslararası Örgütler 4 3 3 - - 7
Bu ders uluslararası örgütlerin karşılaştığı teorik, hukuki, ve siyasi konuları inceler. Uluslararası örgütlerin gelişimiyle ilgili tarihsel olaylar, üstlendikleri rolleri ve amaçlarını gerçekleştirmedeki yeterlilikleri de bu ders kapsamında ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası örgütleri, uluslararası güvenlik, çevresel sorunlar, insani müdahale gibi konularla alakalı olan bir dizi kurumsal mekanizmalar ve süreçler olarak inceleyen çeşitli kuramlar ele alınıp değerlendirilmektedir.
PSIR212 Karşılaştırmalı Siyaset 4 3 3 - - 7
Dersin temel konusu siyasal sistemlerin karşılaştırmalı olarak, kuramsal ve kavramsal bir çerçeve içinde incelenmesidir. Bu ders devletlerin ve siyasi kurumların siyasi ‘güc’ü elde etme, kullanma ve sürdürme yöntemlerini ele alır. Bunun yanı sıra üç güncel gelişmeyi göz önünde bulundurur: Demokratikleşme, liberalleşme, ve küreselleşme. Derslerde, liberal demokrasiler, otoriter sistemler ve askeri rejimler gibi siyasi sistemler incelenir. Teorik ve pratik sistemler olarak modern devletlerin incelenmesi, öğrencilerin siyasal süreçler ve farklı siyasi sistemlerdeki kurumlar arasında akademik kıyaslamalar yapabilmeleri için kapasitelerini ve konuları kavrama yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlar
PSIR220 Araştırma Tasarımı 4 3 3 - - 6
Bu ders öğrencilerin sosyal bilimlerde araştırma yapabilmeleri için gerekli olan araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Derste araştırma yöntemleriyle ilgili kavramlar ve konular ve başlıca veri toplama biçimleri bazı ayrıntılar içerecek şekilde işlenmektedir. Öğrencinin bu dersteki başarısı, ders saatlerine katılımıyla alakalı olduğu için derslere katılımları teşvik edilmektedir. Derslerin kapsadığı başlıca konular şunlardır: bilim, bilimin amaçları, toplumsal araştırmanın amaçları, kuram ve hipotez, ölçme ve değişkenler, geçerlik ve güvenirlik, örneklem, veri toplama, analiz, yorumlama ve rapor yazımı.
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 4 3 3 - - 4

Dönem 5

PSIR301 Ortadoğu Siyaseti 5 3 3 - - 5
Ortadoğu, Kuzey Afrika siyaseti ve Uluslararası İlişkiler’deki uzmanlıklarıyla öncü rol oynayan bilim adamlarının çalışmalarına dayalı olarak, bu ders, bölgesel ve bölge-dışı güçlerin uluslararası siyasetine ilişkin dengeli ve kapsamlı inceleme sunmayı amaçlar. Ders programı, başlıca tarihsel geçmiş hakkında bilgiler verirken, günümüz olaylarına güncel analizlerle vurgu yapar. Ders, uluslararası ilişkiler alanının anahtar kavramlarını ve teorilerini ele alarak bunları Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya uygular. Amaç, uluslararası siyasetteki başlıca güncel konuları farklı bakış açıları ve düşünce biçimleriyle açıklamaktır.
PSIR305 Dış Siyaset Analizi 5 3 3 - - 7
Ders, dış politikanın hazırlanmasında göz önünde bulundurulan çeşitli faktörleri tanımlar. Dersin birinci bölümü hem geçmişte hem de günümüzde dış politikanın nasıl hazırlandığına vurgu yaparak dış ilişkiler siyasetinin yürütülmesini inceler. Dersin ikinci bölümü, dış siyaset ve ‘güc’ün kullanımı, siyasetin araçları, diplomasi ve müzakere ve güvenlik ile dış siyaset arasındaki ilişki gibi konulara odaklanır. Dersin üçüncü bölümü, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği/Rusya, İsrail, ve Suriye örneklerinden yola çıkarak önemli siyasi kararların alınma yöntemlerini incelemektedir.
PSIR311 Uluslararası Siyasal Ekonomi 5 3 3 - - 7
Küresel ekonomi-politiği anlamamızı sağlayan başlıca teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods’da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney’deki ekonomik değişimin doğası nedir?
MGMT101 İşletmeye Giriş - I 5 3 3 - - 6
İş ve ekonomi sisteminin nitelik ve özellikleri. İşletmelerin küreselleşmedeki yeri. İşletmelerin etik ve sorumlu davranmaları. Girişimcilik ve küçük işletmeler. İşletmelerin yönetimi. İşletmelerin örgütlenmesi.
FINA319 Uluslararası Finans Kuruluşları ve Politikaları 5 3 3 - - 5

Dönem 6

PSIR306 Türk Dış Politikası 6 3 3 - - 6
Bu ders, Türk dış siyasetinin Türkiyenin komşularına, önemli küresel aktörlere, ve 20. ve 21. Yüzyılın küresel olaylarına ilişkin yaklaşımlarının karakteristik özelliklerini inceler. Türkiyenin AB üyeliği konusu, ve uzun süredir devam eden Kıbrıs sorunu dersin iki önemli konu başlığı olarak detaylı olarak irdelenecektir. Dersin odak noktası Türk dış siyasetinin Soğuk Savaş sonrası dönemde değişen uluslararası ilişkiler, 11 Eylül sonrası dönemde önemli derecede etkilenen uluslararası siyasi sistem, ve AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) hükümeti’nin uluslararası toplum ile ilişkilerine yeni bir dış siyaset geliştirme çabaları gibi konulara olan yaklaşımlarıdır.
PSIR308 Karşılaştırmalı Siyaset : Avrupa 6 3 3 - - 7
PSIR310 Kalkınma Politikaları 6 3 3 - - 7
Bazı ülkelerin diğerlerine göre daha zengin ve gelişmiş olmalarının nedeni nedit? Dünya nüfusu arasında niçin gelir dengesizliği vardır? Bu tür sorular uzun bir süredir sosyal bilimcileri meşgül etmektedir. Bu ders gelişme kuramını ve uygulamasını inceleyerek küresel eşitsizliğin nedenleri üzerine bir açılım sunmaktadır. Derste günümüzdeki düşünce akımlrının eleştirel bir değerlendirmesini yaparak gelişme siyasetini ele almaktadır. Özel olarak ise Üçüncü Dünya’da kalkınma çabaların ın ekonomi politiğine odaklaşmaktadır.
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 6 3 3 - - 6
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 6 3 3 - - 4

Dönem 7

PSIR405 Uluslararası Hukuk 7 3 3 - - 7
Bu ders öğrencileri uluslararası hukukun çeşitli yönlerini, özellikle küresel siyasetle olan ilişkisini anlamalarını sağlamayı amaçlar. Uluslararasi hukukun temel tanımı ve özellikleri, tarihi ve siyasi özellikleri, kaynakları ve konuları, devletler ve devlet olmayan uluslararası tüzel kişiler, yargı ve diplomasi gibi uluslararası hukukun ana konuları ele alınır. Ders, sürekli gelişen ve büyük oranda uluslararası hukukun normları ve kuralları ile biçimlenen uluslararası topluma vurgu yapar.
PSIR407 Avrupa Birliği Politikaları 7 3 3 - - 7
AE02 Alan seçmeli ders 7 3 3 - - 6
AE03 Alan Seçmeli ders 7 3 3 - - 6
UE03 Üniversite Geneli Seçmeli - III 7 3 3 - - 4

Dönem 8

PSIR410 Çatışma, Barış ve Güvenlik 8 3 3 - - 6
Bu ders dünya politikasında savaş ve barışın sebeplerini, etkilerini ve problemleri çözümleme stratejilerini incelemektedir. Öğrenciler savaşın doğası ve kökeniyle, terörle, çağdaş ve tarihi uluslararası çatışmaların çeşitli sebepleriyle ve sonuçlarıyla ilgili konuları ele alacaklardır.
PSIR412 Dünya Siyasetinden Seçme Konular 8 3 3 - - 6
Bu ders dünya politikasının çeşitli konularının detaylı incelemesidir. Ders, son sınıf öğrencilerinin etnik sorunlar ve bölgesel çatışmalar hakkındaki farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlar. Balkanlar (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, ve Sırbistan), Kuzey Kafkasya (Dağıstan, Çeçenistan, Kuzey Osetya, İnguşetya), Güney Kafkasya (Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan), Ortadoğu (Lübnan, Filistin Sorunu, Kuzey Irak otonom bölgesi), Güney Asya (Afganistan ve Kaşmir Sorunu), ve Afrika Boynuzu (Etiyopya, Eritre, Sudan, Cibuti, ve Somali) bölgelerinden bazı örnekler üzerinde durulacaktır. Bu ders sayesinde öğrencilerin etnik sorunların nedenleri, çözüm yöntemleri, anlaşmazlıkların çözümünü etkileyen faktörler ve etnik temelli anlaşmazlıkların yarattığı etkiler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
AE04 Alan Seçmeli ders 8 3 3 - - 6
AE05 Alan Seçmeli Ders 5 8 3 3 - - 6
AE06 Akademik Alan Seçmeli Ders - 6 8 3 3 - - 6

International Relations (B.A)